Traders

hall of fame

Rank ▼UsernameCountryMember sinceTotal investedBalance
1 YHjeROBEm100.0 
2 clWotKXOTmHi100.0 
3 ZvSDPbwsnR100.0 
4 dCSFYJUjmhgWl100.0 
5 vKuhUIgR100.0 
6 JaredApata100.0 
7 todfjCMe100.0 
8 deznicas100.0 
9 HOtxCVEwgPAvmK100.0 
10 OjyAVbiGdp100.0 
11 ihuvmolahudu100.0 
12 CherylNat100.0 
13 hFixeRgmHkN100.0 
14 etafejizaso100.0 
15 TAwhymUgSqzZ100.0 
16 EsGbfnkdlBF100.0 
17 BmfEuZYpNsOWh100.0 
18 JamesSoabe100.0 
19 intiree100.0 
20 HrARnMKJYVqu100.0 
21 ztTBVrjMuZplHbi100.0 
22 PalgLica100.0 
23 TvhdVKSclY100.0 
24 GtvoZFznaLBdk100.0 
25 LeonardMef100.0