Traders

hall of fame

RankUsername ▼CountryMember sinceTotal investedBalance
1 zwWEjYLGKSgV100.0 
2 ZWktGnbgXxFvy100.0 
3 ZWjyuDJM100.0 
4 ZWJaeRjkolDQ100.0 
5 zwBHxytNToEMRs100.0 
6 zvXxrYSMZRIgV100.0 
7 zvxiJsFEeCnYOd100.0 
8 Zvxcdvit100.0 
9 ZVwrXWKNiO100.0 
10 zvwnSMeXcVT100.0 
11 zvurksys100.0 
12 ZvSDPbwsnR100.0 
13 ZvnRdxUPcbVFfeG100.0 
14 zvmpwjxp100.0 
15 zvlaHkfGVmsT...100.0 
16 ZVIgYOpvWz100.0 
17 ZvIdnYzLchl100.0 
18 ZvHJsIamL100.0 
19 ZvdLofMGD100.0 
20 zv3100.0 
21 zuyduligne100.0 
22 zuwjpgww100.0 
23 zuwemzao100.0 
24 ZUuiFxkpw100.0 
25 zuNXbcVCn100.0